This PHP port is based on Diane Duane's original program.
Refresh the page to generate again.


VT'medai aekheinvihwiolmna'errh i oieerr' it
u'Riuhvie sl'eajhoimn hsyy e rhaeeehwiaem
T'rov d l', 'rh ! ioly; ae, oauurriaez
All hvaud'aeunn Elhoiswe'hru i; oimnt'duyr
eriedaidael'eirhumnuihseibh i'h oaeut'd v
A...edei aeht Erhs'hnvae-ae aewh irr'aeq
Allo ae bhaen, fvill'ihteihf aedheieumm'uh
Ehtiukhie ihtta'kjeidhia-iuwh i'h; eimnrr'ur
Asofvahbhulhiahws'hdhiotaewh iwheiiil'iaeh
T'rae i ht n jhs'hll'e'h'naej e wh -- er is
T'kov dr th 'rhehsw -aewh u eiuur if
skiveo d' l'eifviynvailmnou; i; aeil'et
sRei ahd' dt'ta''rhuhwuih'naej i'h, amm'uf
Aro ei -shteirhoi! uih'naej ea, oiil'iaer
etei ai d'ae ra-rh rhiehr i; eial''iy
ssie ae-sthei'rh ll'iatou awheia'sseuq
a... fvaed'a nnta''rhae! ia- aakhoiomm'if
Iheimneidra dt'ei eidhiohriebh a, -- al' ir
Ihaehv kuhteitraediossa'ej urh -- euriaetSource Code